Инструкции:


В общия случай

Изследваното лице (ИЛ) трябва да открие и натисне 25 бутона с цифрови изображения в предварително посочена му определена последователност. Отчита се време и допуснати грешки. Три са вариантите на последователност на намиране на бутоните с числата разпределени в три серии, като във всяка има възможност за задаване на предварително време за завършване на задачата, както и възможност за избиране на броя на позиициите.

Важно!

След като влезете, в която и да било от сериите, моля нагласете екрана на устройството си така, че всички 25 квадратчета с числа да бъдат видими.Серия I: ЧЕРНО „1-25“

Цифровите изображения са с черен цвят на бял фон и ИЛ трябва да открие и натисне последователно бутоните с числа от 1 до 25 във възходящ ред. Преди да стартира изследването, ИЛ трябва да въведе своите данни в полетата на екрана. Също така, може да бъде избрана последна позиция, след която изследването да приключва, както и да се зададе време в секунди. Изследването започва с натискане на бутон „Начало“. След натискане на бутона, квадратната мрежа автоматично се центрира на екрана. Допускане на грешка се сигнализира със звук и се отбелязва в крайните резултати, но НЕ спира изследването. Изследването НЕ може да се паузира. Изследването може да бъде прекратено по всяко време от бутон „Край“, намиращ се в полето до цифровата мрежа. След приключване на изследването, страницата автоматично отвежда до полето с резултати – време за реакция, брой грешки, брой верни, както и средно време на отговор. За да изтегли резултатите си за собствено ползване в Ексел (Excel) формат, ИЛ трябва да натисне бутона „Изтегли“. За да изпрати резултатите си в база данни, ИЛ трябва да натисне бутона „Изпрати“ под полето с резултати, след което да потвърди, натискайки „Ок“ в появилия се прозорец.

Важно!

За да изтриете тези данни и да започнете нов тест, натиснете бутон "Рестарт“, след което бутон „Начало“.

Когато изпратите резултатите страницата се обновява! Ако искате да запазите копие използвайте бутон "Изтегли" преди да използвате бутон "Изпрати".Серия II: ЧЕРВЕНО "25-1"

Цифровите изображения са с червен цвят на бял фон и ИЛ трябва да открие и натисне последователно бутоните с числа от 25 до 1 в низходящ ред. Всичко останало на екрана е идентично, както при вариант I, с единствената разлика, че тук има една добавена таблица. Във всички варианти на квадрата времената се отчитат от 1 до 25 във възходящ ред и това налага въвеждане на указателна таблица за по-лесно отчитане. В нея е отразено кое число, на коя позиция във времевото поле отговаря. ПРИМЕР: на позиция 1 във времевото поле в случая ще отговаря числото 25, защото най-напред то трябва да бъде намерено според указанията, съответно на 2 ще отговаря 24 и т.н. Затова колоните на таблицата са именувани "ПОЗИЦИЯ НОМЕР" и "ЧИСЛО НА ПОЗИЦИЯТА"Серия III: ЧЕРНО-ЧЕРВЕНО "Възходящ-Низходящ"

Цифровите изображения са с черен и червен цвят на бял фон и ИЛ трябва да открие и натисне последователно бутоните с числа в следната последователност 1-25, 2-24, 3-23, 4-22, 5-21, 6-20, 7-19, 8-18, 9-17, 10-16, 11-15, 12-14, 13. Тук числата, които трябва да бъдат намерени във възходящ ред са оцветени в ЧЕРНО а тези, които трябва да бъдат намерени в низходящ ред са в ЧЕРВЕНО Всичко останало на екрана е идентично, както при вариант II. В този вариант също я има таблицата "ПОЗИЦИЯ НОМЕР" и "ЧИСЛО НА ПОЗИЦИЯТА" и в нея е въведена съответстващата на варианта последователност за намиране на числата.